Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου | parosnotary.com | Συμβολαιογράφος Αγγελική Α. Πρίφτη, Πάρος Κυκλάδες Ελλάδα

Κατάργηση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τη σύσταση εταιρειών – Εξακολουθεί να επιβάλλεται στην αύξηση κεφαλαίου και στις λοιπές πράξει που συνιστούν συγκέντρωση κεφαλαίων

Δημοσιεύθηκε στις 07-04-2014 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [ΦΕΚ Α΄85/07.04.2014] ο Νόμος 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις», o οποίος μεταξύ των πολλών σημαντικών…

Περι Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας | Αγγελική Πρίφτη Συμβολαιογράφος, Πάρος

Περι Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τί είναι η Διανοητική Ιδιοκτησία; Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 18 του Ν.2557/1997 ο διεθνής όρος «propriete intellectuelle»/»intellectual property» αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα με τον όρο «διανοητική ιδιοκτησία». Η…