Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1) Φωτοτυπιες ταυτοτητων των συμβαλλομενων, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. εισοδηματος.

 

2) Τιτλος κτησεως του μεταβιβαζοντος (πωλητη).

 

3) Αποδεικτικο φορολογικης ενημεροτητας & αποδεικτικο ασφαλιστικης ενημεροτητας (σε περιπτωση που ο μεταβιβαζων ειναι:)

     Ι) Φυσικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί εμπορική επιχείρηση ή επάγγελμα, αστική κερδοσκοπική ή μη εταιρεία, συμμετοχική ή αφανής εταιρεία καθώς και κοινοπραξία.

    ΙΙ) Μέλος Κοινοπραξίας, Αστικής Εταιρείας, Ομορρύθμου Εταιρείας, Ομόρρυθμο μέλος Ετερορρύθμου Εταιρείας, Διαχειριστής Ε.Π.Ε., Διευθύνων Σύμβουλος, Διευθυντής που ασκεί διοίκηση σε Α.Ε., Διευθυντής, Διαχειριστής, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Συνεταιρισμού ή Ενώσεως Συνεταιρισμών, Διευθυντής, Διαχειριστής και γενικά εντεταλμένος στη Διοίκηση σε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική Επιχείρηση και εκμετάλλευση κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν είναι νομικό πρόσωπο, σε αλλοδαπή επιχείρηση και αλλοδαπό οργανισμό, σε ημεδαπό ή αλλοδαπό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και σε κάθε είδους Ιδρύματα.

       ΙΙΙ) Υπόχρεος καταβολής εισφορών νεοανεγειρομένου κτίσματος, άλλως υπεύθυνη δήλωση περί μη υπάρξεως σχετικής υποχρέωσης του μεταβιβάζοντος.

 

4) Επικυρωμενο αντιγραφο της αδειας οικοδομης, εαν το προς μεταβιβαση ακινητο εχει ανεγερθει μετα την 14.03.1983, αλλως, υπευθυνες δηλωσεις των συμβαλλομενων με το αντιστοιχο περιεχομενο.

 

5) Υπευθυνες δηλωσεις των συμβαλλομενων, που υπογραφονται ενωπιον συμβολαιογραφου, απο τις οποιες προκυπτει οτι το μεταβιβαζομενο κτισμα δεν βρισκεται σε ρεμα, αιγιαλο, βιοτοπο, ζωνη παραλιας, δημοσιο κτημα η αρχαιολογικο χωρο, συμφωνα με το νομο 2242/1994.

 

6) α) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 2308/1995,

όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3481/2006 και με τον Ν.4164/2013 και έχει ολοκληρωθεί η Α’ ανάρτησητων προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων προσαρτάται, ανάλογα, είτε πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου είτε κτηματογραφικό απόσπασμα του Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης ΑΕ (ΕΚΧΑ ΑΕ).

β) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 2308/1995,

όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3481/2006 προσαρτάται απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, μαζί με το φύλλο εγγραφών.

 

7) (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1337/1983 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΑΚΟΜΑ Η ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

       α) Η βεβαίωση του οικείου Δήμου, από την οποία προκύπτει ότι έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2242/1994.

η (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1337/1983 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, προσαρταται επισης:)

       α) Η βεβαίωση του οικείου Δήμου, από την οποία προκύπτει ότι έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2242/1994 &

       β) Η βεβαίωση του οικείου Δήμου, από την οποία προκύπτει ότι για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν οφείλεται εισφορά σε χρήμα, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Ν. 1337/1983, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 5 του Ν. 2052/1992 και με το αρ. 2 παρ. 3 του Ν. 4315/2014

 

(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ Α' 269/24/12/2014),

Σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη που αφορά δικαιοπραξία εν ζωή και έχει ως αντικείμενο μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου που οφείλει εισφορά σε χρήμα, σύμφωνα με κυρωμένη πράξη εφαρμογής, επισυνάπτεται βεβαίωση του οικείου δήμου, ότι έχει καταβληθεί τουλάχιστον το ποσό των δόσεων που αντιστοιχεί σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών υποχρεώσεων που αναλογούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο. Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα μεταβίβασης επί ποινή ακυρότητας γίνεται ειδική μνεία για τους υπόχρεους οφειλέτες και το υπολειπόμενο ποσόν οφειλής εισφοράς σε χρήμα. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταγραφή ή την καταχώριση των δικαιωμάτων κυριότητας αντίστοιχα στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία ή Κτηματολογικά Βιβλία, ο αποκτών οφείλει να υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας στον οικείο δήμο προκειμένου να βεβαιώσει σε αυτόν το υπόλοιπο των οφειλών σε χρήμα και να προσκομίσει αντίγραφο αυτής στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό γραφείο, το οποίο κάνει σχετική επισημείωση στο περιθώριο της μεταγραφής. Σε κάθε περίπτωση το μη καταβληθέν υπόλοιπο των οφειλών εισφορών σε χρήμα βαρύνει τον αποκτώντα το δικαίωμα κυριότητος, ανεξαρτήτως του είδους της πράξης με την οποία το απέκτησε. Η απαίτηση του οικείου δήμου για το μη καταβληθέν υπόλοιπο των οφειλών εισφορών σε χρήμα δεν υπόκειται σε παραγραφή

 

8) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Η ΔΩΡΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.12.1994:

Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., από το οποίο προκύπτει ότι δηλώθηκε η κληρονομιά / δωρεά / γονική παροχή, που αναφέρεται στον τίτλο κτήσης και ότι δεν οφείλεται φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.Δ. 118/1973, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 2961/2001

       α.1)  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 31.12.1994:

Ληξιαρχική πράξη θανάτου από την οποία προκύπτει ότι ο δικαιοπάροχος του μεταβιβάζοντος απεβίωσε πριν από την 31.12.1994 και υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος ότι δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης φορολογικής υποχρέωσης.

       α.2)  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΚΑ η ΔΩΡΕΑ η ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 31.12.1994:

Επικυρωμένο αντίγραφο του αντίστοιχου συμβολαίου (προικοσυμφώνου / δωρητηρίου / γονικής παροχής) και υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος ότι δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης φορολογικής υποχρέωσης.

 

9) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΚΤΩΝ ΕΧΕΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (η ΕΔΡΑ) ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:

Απόφαση της Περιφέρειας \ (Περιφερειακής Ενότητας περί άρσεως των απαγορεύσεων του άρθρου 26 του Ν. 1892/1990 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 114 του Ν. 3978/2011, για τη μεταβίβαση του ανωτέρω ακινήτου. (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΓΚΥΡΙΩΝ)

 

10) Πιστοποιητικο Ενεργειακης Αποδοσης (Π.Ε.Α.) σε περιπτωση μεταβιβασεως εξ επαχθους αιτιας κτισματος η μισθωσεως αντιστοιχως και οταν το κτισμα εχει επιφανεια μεγαλυτερη των 50τ.μ.


11) (ΓΙΑ ΑΔΟΜΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ):


Βεβαίωση Μηχανικού, με μοναδικό αριθμό ακινήτου , ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο (οικόπεδο) δεν υπάρχει κτίσμα, η βεβαίωση δε αυτή  συνοδεύεται από  τοπογραφικό διάγραμμα του ίδιου ως άνω Μηχανικού, εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων. Επίσης προσαρτάται και υπεύθυνη δήλωση τουπωλητή με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο.


(ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Η ΧΡΗΣΕΙΣ:)

 Βεβαίωση Μηχανικού, με μοναδικό αριθμό ακινήτου, ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο (οικόπεδο με κτίσμα) δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ` υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, η βεβαίωση δε αυτή  συνοδεύεται από  τοπογραφικό διάγραμμα του ίδιου ως άνω Μηχανικού, εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων. Επίσης προσαρτάται και υπεύθυνη δήλωση του πωλητή με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο.


(ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Η ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΜΩΣ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ  ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 4178/2013, ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 4178/2013:)

 Βεβαίωση Μηχανικού, με μοναδικό αριθμό ακινήτου, σε συνδυασμό με:α) σχέδια κατόψεων του Μηχανικούμε την επ' αυτών υπεύθυνη δήλωσή του ότι είναι ταυτόσημα των υποβληθησομένων/υποβηθέντων εμπρόθεσμα στο σύστημα του ΤΕΕ και β) βεβαίωση περαίωσης διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013,οτι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο (οικόπεδο με κτίσμα) οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4178/2013 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, η βεβαίωση δε αυτή  συνοδεύεται από  τοπογραφικό διάγραμμα του ίδιου ως άνω Μηχανικού, εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων. Επίσης προσαρτάται υπεύθυνη δήλωση τουπωλητή με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου ή ποσοστού 30% αυτού, επιτρέπεται, για το ίδιο χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον Ν. 4178/2013, η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στο ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.


(ΓΙΑ ΑΔΟΜΗΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ - ΔΙΗΡΗΜΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ν.Δ. 1024/1971 χωρις κτισμα:)

Βεβαίωση τουΜηχανικού, με μοναδικό αριθμό ακινήτου, ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο (διηρημένη ιδιοκτησία Ν.Δ. 1024/1971) δεν υπάρχει κτίσμα, η βεβαίωση δε αυτή  συνοδεύεται από  τοπογραφικό διάγραμμα του ίδιου ως άνω Μηχανικού, εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων. Επίσης υπεύθυνη δήλωση τουπωλητή με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο.


(ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ - ΔΙΗΡΗΜΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ν.Δ. 1024/1971 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Η ΧΡΗΣΕΙΣ:)


Βεβαίωση του Μηχανικού, με μοναδικό αριθμό ακινήτου, ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο (Οικοδομή – διηρημένη ιδιοκτησία Ν.Δ. 1024/1971), μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου,  δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ` υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, η βεβαίωση δε αυτή  συνοδεύεται από  τοπογραφικό διάγραμμα του ίδιου ως άνω Μηχανικού, εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων. Επίσης υπεύθυνη δήλωση τουπωλητή με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο.


(ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ - ΔΙΗΡΗΜΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ν.Δ. 1024/1971 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Η ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΜΩΣ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ  ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 4178/2013, ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 4178/2013:)


Βεβαίωση του Μηχανικού, με μοναδικό αριθμό ακινήτου, σε συνδυασμό με : α)  σχέδια κατόψεων του Μηχανικού με την επ' αυτών υπεύθυνη δήλωσή του ότι είναι ταυτόσημα των υποβληθησομένων/υποβηθέντων εμπρόθεσμα στο σύστημα του ΤΕΕ και β) βεβαίωση περαίωσης διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο (Οικοδομή – διηρημένη ιδιοκτησία Ν.Δ. 1024/1971) οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4178/2013 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, η βεβαίωση δε αυτή  συνοδεύεται από  τοπογραφικό διάγραμμα του ίδιου ως άνω Μηχανικού, εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων.


Επίσης υπεύθυνη δήλωση του πωλητή με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο.

 (ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Η ΧΡΗΣΕΙΣ), προσαρτωνται:

 

       α.1)  Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, με το αντίστοιχο περιεχόμενο, σύμφωνα με το Ν.4178/2013 (πρώην Ν.4014/11), που φέρει τον μοναδικό αριθμό ακινήτου από Τ.Ε.Ε. και έχει ισχύ δύο (2) μηνών και η οποία συνοδεύεται –όπου ειδικότερα απαιτείται- από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων και

       α.2)  Υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, που υπογράφεται και υποβάλλεται ενώπιον του συμβολαιογράφου.

 

(ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Η ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ) προσαρτωνται:

 

       α.1)  Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με το Ν.4178/2013, που φέρει τον μοναδικό αριθμό ακινήτου από Τ.Ε.Ε. και έχει ισχύ δύο (2) μηνών, και από την οποία προκύπτει ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο (οριζόντια ιδιοκτησία), μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4178/2013 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, η βεβαίωση δε αυτή συνοδεύεται –όπου ειδικότερα απαιτείται- από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων και

       α.2)  Υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, που υπογράφεται και υποβάλλεται ενώπιον του συμβολαιογράφου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου ή ποσοστού 30% αυτού, επιτρέπεται, για το ίδιο χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον Ν. 4178/2013, η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στο ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

  

 ΠΡΟΣΟΧΗ:   Κατ` εξαίρεση δεν απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα ως συνοδευτικό της παραπάνω  βεβαίωσης στις κάτωθι περιπτώσεις:

     ί) Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013  (ΦΕΚ 174/8-8-2013 τευχ. Α΄) έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.

       ii) Σε κάθε περίπτωση, για ακίνητα εντός σχεδίου όπου έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής.

       iii) Για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης μη άρτια και μη οικοδομήσιμα σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου.

       iv) Για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή εφόσον η αντικειμενική αξία αυτών δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ εξαιρουμένων αυτών που βρίσκονται εντός καθορισμένης ΖΟΕ για τα οποία σε κάθε περίπτωση απαιτείται το τοπογραφικό της περίπτωσης γ` του άρθρου 3 του Ν.4178/2013.


12) ΑΝ Ο ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ/ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΣ/ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΑΠ / ΕΝΦΙΑ:


Πιστοποιητικό με κωδικό το οποίο εκδίδεται μέσω διαδικτύου από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013, το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.4223/2013, σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1004/2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, από το οποίο προκύπτει ότι ο φορολογούμενος συμπεριέλαβε τoακίνητoτης σύμβασης/ δήλωσης στις δηλώσεις φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.)έτους / ετών \ και ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους/ετών \ και έχει εξοφληθεί ο αναλογών φόρος βάσει δήλωσης όλων των αναγραφομένων ετών / έχει απαλλαγεί βάσει δήλωσης.  / Για τα ως άνω οριζόμενα έτη έχει εξοφληθεί ο ΦΑΠ και ο ΕΝΦΙΑ / έχουν ρυθμιστεί και ο φορολογούμενος είναι ενήμερος ως προς τη ρύθμιση. Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου \.


ΑΝ Ο ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ/ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΣ/ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΑΠ / ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΑΠ / ΕΝΦΙΑ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙ:


Πιστοποιητικό με κωδικό το οποίο εκδίδεταιαπό την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013, το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.4223/2013, σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1004/2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, από το οποίο προκύπτει ότι ο φορολογούμενο συμπεριέλαβε τo ανωτέρω ακίνητo στις δηλώσεις φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.)έτους / ετών \ και ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους/ετών \ και ότι για το ακίνητο αυτό οφείλεται φόρος \ Ευρώ (€ \), το ποσό δε αυτό εντέλλομαι εγώ ο Συμβολαιογράφος να το παρακρατήσω από το καταβληθέν σήμερα τίμημα και να το αποδώσω στο Ελληνικό Δημόσιο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από σήμερα.Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου \.


ΑΝ Ο ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ/ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΣ/ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΑΠ / ΕΝΦΙΑ:


 Θεωρημένο  από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. αντίγραφο της υποβληθείσας στη Δ.Ο.Υ. αυτή υπεύθυνης δήλωσης αρ. 8 Ν.1599/1986 (Α’70)  του φορολογούμενου, με την οποία δηλώνει το χρόνο απόκτησης / υποχρέωσης δήλωσης του ακινήτου, ήτοι μετά την 1/1/…, καθώς και ότι δεν είχε υποχρέωση να το συμπεριλάβει στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) / ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του εν λόγω έτους / των ετών \, σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013, το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.4223/2013 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1004/2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.


13) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ ΕΙΧΕ ΤΥΧΕΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ:


Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  από την οποία προκύπτει ότι ο μεταβιβάζων υπέβαλε δήλωση και κατέβαλε ολόκληρο το ποσό του φόρου που αναλογεί στην αξία του ακινήτου για το οποίο είχε τύχει απαλλαγής.


14) Σε περιπτωση αγοραπωλησιας κτισματος Πιστοποιητικο Ενεργειακης Αποδοσης (Π.Ε.Α.).

 

15) Σε καθε περιπτωση συστασης μεταβιβασης η αλλοιωσης εμπραγματου δικαιωματος, απο οποιαδηποτε αιτια:

Απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα προηγούμενα πέντε έτη.

 

* Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να αλλάζουν κατά περίπτωση για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν προβείτε σε ενέργειες συγκέντρωσής τους.