Εδώ θα βρείτε σύντομες απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα που κάποιος απευθύνει σε ένα συμβολαιογράφο.

Για πλήρη και εξειδικευμένη πληροφόρηση προσαρμοσμένη στη δική σας υπόθεση,
σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μέχρι ποιού ποσού δικαιούμαι απαλλαγής πρώτης κατοικίας; 

Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος η απαλλαγή που χορηγείται είναι: α) Για άγαμο: Μέχρι ποσού 200.000 ευρώ και β) Για έγγαμο: μέχρι ποσού 250.000 (ενώ από έγγαμο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% μέχρι ποσού αξίας 275.000.Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 30.000 για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα αυτού.

Για αγορά οικοπέδου α) Από άγαμο: Μέχρι ποσού αξίας 50.000 και β) Από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 100.000. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 15.000 ευρώ το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα αυτού.

Πόσος είναι ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων στις αγοραπωλησίες ακινήτων; 
Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων έχει μειωθεί στο 3% επί της μεγαλύτερης αξίας (μεταξύ αντικειμενικής και δηλούμενου τιμήματος). Το ποσό που προκύπτει προσαυξάνεται με 3% δημοτικό φόρο.
Εάν δεν έχουμε κάνει αποδοχή κληρονομιάς τι γίνεται με τα ακίνητα του εκλιπόντος σε περίπτωση κτηματογράφησης; 
Η Δήλωση του εγγραπτέου δικαιώματος μπορεί να γίνει με αιτία κτήσεως την κληρονομική διαδοχή ακόμα και πριν την σύνταξη και μεταγραφή της αποδοχής κληρονομιάς. Το εγγραπτέο δικαίωμα καταχωρείται στους κτηματολογικούς πίνακες της ανάρτησης και τις πρώτες εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο, ο δικαιούχος όμως δεν μπορεί να επιχειρήσει έγκυρα καμία πράξη άσκησεώς του, πριν την πλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων (αριθμ. 1193 επι. Αστικού κώδικα).
Ποιό είναι το αφορολόγητο όριο στις γονικές παροχές; 
Το αφορολόγητο όριο είναι μέχρι και αξία 150.000 ευρώ. Από τις 150.000 ευρώ και πάνω εφαρμόζονται οι εξής φορολογικοί συντελεστές: από 150.000-300.000 συντελεστής 1%, από 300.000-600.000 συντελεστής 5%, από 600.000 και πάνω συντελεστής 10%.
Ποιό είναι το αφορολόγητο όριο επί αποδοχής κληρονομίας τέκνων και συζύγου του θανόντος-κληρονομουμένου; 
Οι κλίμακες είναι ίδιες με την απάντηση που δίνεται στο προηγούμενο ερώτημα. Όμως σε περίπτωση έγγαμης συμβίωσης τουλάχιστον πέντε ετών (όσον αφορά στο σύζυγο) και σε περίπτωση που τα τέκνα είναι ανήλικα το αφορολόγητο όριο είναι 400.000 ευρώ ανά δικαιούχο.